POKELABO

PRIVACY POLICY

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.นโยบายพื้นฐาน

i.เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Pokelabo (ต่อไปนี้เรียก”บริษัท”) ทราบถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และถือเป็นหน้าที่สำคัญของบริษัทที่จะทำการปกป้องข้อมูลนั้นอย่างเต็มที่ บริษัทให้สัญญาว่าจะทำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าผู้ใช้งานบริการแต่ละประเภทและแอปพลิเคชันของบริษัท(ต่อไปนี้เรียก”บริการของบริษัท”ทั้งแยกหรือรวมประเภท) อย่างถูกต้องตามกฏนโยบายนี้ และรักษาปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงไกด์ไลน์ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด

ii.เป้าหมาย

นโยบายนี้มีผลใช้กับทุกการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวมและจุดประสงค์การใช้งานเฉพาะสำหรับทุกบริการเอาไว้เป็นนโยบายสิทธิส่วนบุคคลเฉพาะสำหรับแต่ละบริการ(ต่อไปนี้เรียก”นโยบายสิทธิส่วนบุคคล”) อย่างละเอียดชัดเจน กรุณาตรวจสอบควบคู่กันไป

2.เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

i.การรวบรวม

บริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการโดยวิธีที่ถูกต้องและซื่อสัตย์ตามกฎหมาย โดยมีการชี้แจงจุดประสงค์การใช้งานไว้อย่างชัดแจ้งทางนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ii.จุดประสงค์ในการใช้งาน

บริษัทจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาภายในขอบเขตจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ, เพื่อส่งโฆษณา, และอื่นๆที่ระบุในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้น จะไม่มีการใช้งานนอกเหนือจากจุดประสงค์ โดยไม่มีข้อกำหนดกฎหมายหรือความเห็นชอบของลูกค้า

3.เกี่ยวกับระบบการควบคุมดูแล

i.การแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลและการจัดเตรียมกฎสำหรับภายใน

บริษัทมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้บริษัทมีการจัดสรรกฎสำหรับภายใน และดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมและระมัดระวังที่สุด

ii.มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

บริษัทมีการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการรั่วไหล, การสูญหายหรือการถูกทำลายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อควบคุมด้านความปลอดภัยอื่นๆ รวมทั้งมีการอบรมผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทผู้ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

iii. การกำจัดข้อมูล

บริษัทจะทำการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ เมื่อบริษัทได้มีการพิจารณาอย่างสามเหตุสมผลแล้วว่าไม่จำเป็นต่อการดำเนินงานการให้บริการ หรือเมื่อถึงกำหนดเขตการเก็บรักษาที่มีระบุไว้ต่างหาก

4.เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลต่อบุคคลที่สามและการใช้งานร่วม

i.การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามตามกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีที่บริษัทมีการจ้างงานบุคคลที่สามในขอบเขตที่จำเป็นในการดำเนินการตามจุดประสงค์ในการใช้งาน
 • กรณีที่บริษัทมีการควบรวมกิจการ, การแบ่งบริษัท, การถ่ายโอนธุรกิจงาน หรือการกำจัดธุรกิจงาน, สินทรัพย์หรือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท (รวมถึงกรณีล้มละลายหรือมีการทำการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน)
 • อื่นๆ ในกรณีที่ขอการยินยอมจากลูกค้าในการเปิดเผย และลูกค้าได้ตอบรับ

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่จัดการแบบสถิติซึ่งไม่อาจระบุเจาะจงบุคคลได้ อาจมีการใช้งานตามวัถตุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้

ii.การเปิดเผยเนื่องด้วยข้อเรียกร้องของหน่วยงานรัฐบาล, องค์การส่วนท้องถิ่น, สถาบันภาครัฐ ฯลฯ

บริษัทอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสถาบันภาครัฐ ฯลฯ ตามกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณียึดตามกฎหมาย(รวมถึงกฎหมายของประเทศนอกเหนือจากที่ผู้ให้ข้อมูลอาศัยอยู่ด้วย)
 • กรณีเมื่อการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการปกป้องรักษาชีวิต, ร่างกาย หรือทรัพย์สมบัติของบุคคล เมื่อการขอรับการยินยอมจากตัวลูกค้านั้นยาก
 • กรณีที่การเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการส่งเสริมสาธารณสุขหรือเพื่อส่งเสริมการการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนและสุขภาพของเด็กและเยาวชน เมื่อการขอรับการยินยอมจากตัวลูกค้านั้นยาก
 • กรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้ที่ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานของชาติ, องค์การส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆเหล่านั้น โดยที่การขอรับการยินยอมจากตัวลูกค้านั้นเป็นความเสี่ยงที่จะทำลายการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
iii. เกี่ยวกับการใช้งานร่วม

บริษัทมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ฯลฯ ที่ได้รับมาร่วมกันระหว่าง บริษัท GREE, Inc. และบริษัทในเครือรวมถึง บริษัทMoguna, Inc.

(1) รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้งานร่วม

 • ชื่อ
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลบัญชีสำหรับการโอนเงิน

(2) ขอบเขตผู้ใช้งานร่วม

 • บริษัท GREE, Inc., บริษัทในเครือและบริษัท Moguna, Inc.
 • สำหรับข้อมูลล่าสุดของรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในขอบเขตผู้ใช้งานร่วมของบริษัท GREE, Inc. สามารถตรวจสอบได้ที่โฮมเพจบริษัท GREE, Inc.

(3) จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้งานร่วม

 • เพื่อควบคุมดูแลคู่ค้า

(4) ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้งานร่วม

 • บริษัท GREE, Inc.
iv. การรวบรวมข้อมูลโมดูล

แอพพลิเคชั่นนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดทำฟังก์ชั่นที่รวมอยู่ในแอพพลิเคชันนี้ แสดงการโฆษณา วิเคราะห์สภาพการใช้งาน ฯลฯ
รวมถึงโมดูลการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมข้อมูลโมดูล
หรือในเรื่องเกี่ยววัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่ได้มา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับจากผู้ให้บริการโม
ดูลการรวบรวมข้อมูลแต่ละรายการ

 • Google LLC.「Google Analytics」https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
  เพื่อวิเคราะห์และการเข้าถึงวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง การบริการและการสำรวจมาร์เก็ตติ้งของบริการนี้

5.Cookie

Cookie คือตัวช่วยบันทึกไฟล์เล็กๆจากเว็ปไซต์ไว้ภายในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้งานทำการเข้าถึงเว็ปไซต์ที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง ID เฉพาะที่กำหนดโดยเบราว์เซอร์ Cookie ที่ถูกบันทึกไว้ จะประมวลผลการเปลี่ยนการแสดงของหน้าเว็ปไซต์หรือโฆษณา และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละเบราว์เซอร์ได้ “Google Analytics” ที่ใช้งานในเว็ปไซต์นี้ มีการใช้งาน Cookie สำหรับรวบรวมข้อมูลการเข้าถึง ซึ่งข้อมูลการเข้าถึงดังกล่าวนี้จะเป็นการรวบรวมโดยไม่เปิดเผยชื่อ ไม่ได้เป็นการจำเพาะถึงตัวบุคคลแต่อย่างใด ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลได้โดยการปิดการใช้งาน Cookie โปรดตรวจสอบการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน

6.หน้าต่างซัพพอร์ตเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

i.การร้องขอการเปิดเผย, แก้ไข, เพิ่มเติม, ลบออก, ระงับการใช้งาน ฯลฯ

ทางบริษัท จะดำเนินการตอบรับภายในขอบเขตที่ทำได้โดยยึดตามกฎหมายอย่างรวดเร็วในกรณีที่ลูกค้าร้องขอเกี่ยวกับการเปิดเผย, แก้ไข, การลบออก, การระงับการใช้งาน ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลการของลูกค้าด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เกี่ยวกับการเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวกรุณาติดต่อ”หน้าต่างซัพพอร์ตการเผยข้อมูลลูกค้า, การติดต่อสอบถามบริษัท Pokelabo”ดังต่อไปนี้ แต่ทว่า ในกรณีที่มีการดำเนินการแก้ไข, การลบออก, การระงับการใช้งาน ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น อาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนได้

ii.การติดต่อสอบถาม

การติดต่อสอบถาม, ปรึกษาและร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัท สามารถดำเนินการได้ทาง”หน้าต่างซัพพอร์ตการเผยข้อมูลลูกค้า, การติดต่อสอบถามบริษัท Pokelabo”

หน้าต่างซัพพอร์ตการเผยข้อมูลลูกค้า, การติดต่อสอบถามบริษัท Pokelabo

info.appli@pokelabo.co.jp

กำหนด: 29 กรกฎาคม ปี2014

อัปเดตครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2021

บริษัท Pokelabo

ประธานบริหารบริษัท มาเอะดะ ยูตะ